Historia

Nybergsbyn

 

Etappmål vid Bergslagsleden

NYBERGET är fortfarande en levande by i Bergslagsskogarna norr om Lindesberg i Örebro län. Byn är känd sedan 1539, då hyttan var centrum för de fyra bergsmän som brukade sina kronohemman.

Ortens ursprung kan med säkerhet kopplas till den hytta som tidigt anlades i bäcken mellan sjöarna Dammsjön och Gränsjön. Hyttan lades ner 1809 och sedan har byn levt vidare som en del av den industriella verksamhet med järnframställning och sågverk som bedrivits i närbelägna Hammarbacken samt som skogsarbetarby.

 

NYBERGETS HYTTA brukades 1539 av 3 bergsmän, likaså 1609, En ny masugn byggdes omkring 1664 och brukades av 5 bergsmän. Malm togs från Stråssa och egna gruvor. Skogsbrist, liten vattentillgång och besvärliga tillfartsvägar medförde att hyttdriften upphörde 1809. Nybergets hytta har legat på nuvarande skogvaktarboställets område invid Dammsjöbäcken.

SLAGG. Bostaden till ovannämnda skogvaktarboställe är belägen på en slagghög, 40 m i diam. På motsatta, västra sidan av ån finns en slagghög, 75 m i diam. samt ytterligare en mindre sådan 125 m norr om skogvaktarbostället. I ån och på dess kanter ligger slagg mellan skogvaktarbostället och Dammsjön.

 

DAMMAR. Vid Dammsjöns södra ände ligger en mindre damm, vilken samtidigt tjänstgör som vägbank för byvägen Hammarbacken - Bockhälla. Vallen är byggd av jord och sten. Under hyttans tid har här antagligen legat en äldre damm. Ån har tjänstgjort som flottled mellan 1905 och 1920. Spår efter flottledens timmerkonstruktion kan här och var ses i åns kanter. Ca.30 m norr om skogvaktarbostället synes den gamla dammen till hyttan ha legat mitt emot den stora slagghögen på åns västra sida. Träddammens bredd har varit omkring 25 m och höjden 5 m.

 

HYTTPIPAN: Enligt uppgift i orten har hyttpipan stått på nuvarande platsen för skogvaktarboställets matbod öster om åkanten och 2 - 2,5 m över bäcken. Pipans inre diam. var ca.1,5m.

 

ROSTGROP. En rostgrop skall ha legat 10 m norr om hyttpipan omedelbart söder om dammen. När skogvaktarboställets nuvarande källare byggdes, påträffades rostad malm.

 

STYBBJORD. I åkern omkring 25 m norr om skogvaktarbostället och omedelbart öster om ån förekommer rikligt med stybbjord. Sannolikt utmärker den kolhusets plats.

GRUVBRYTNING i närheten av Nyberget har också bedrivits i relativt stor omfattning ända fram till 1972 då den sista av gruvorna, Storgruvan eller Mangruvan, lades ned.

 

Historia